Ustawa rekrutacyjna

Rekrutacja elektroniczna do głogowskich przedszkoli na rok szkolny 2014-2015

17 stycznia 2014 roku weszła w życie tzw. ustawa „rekrutacyjna”:
USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 3 stycznia 2014r poz.7).
Na jej podstawie okreslone są zasady postępowania rekrutacyjnego do głogowskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2014/2015.

Ustawowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli:

1. Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, szczególnie objęte rocznym obowiązkiem przedszkolnym.
2. Dzieci zamieszkałe (zameldowane) na terenie Gminy Miejskiej Głogów (Roczniki: 2011, 2010, 2009, 2008, dzieci odroczone od obowiązku szkolnego na podstawie orzeczenia PPP).
3. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późn. zm.),
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

 Dokumenty , o których mowa w punkcie 2-4 są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Rodzice kandydata dołączają również dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów określonych przez organ prowadzący (informacje o kryteriach oraz wzory dokumentów będą dostępne przed 1 marca 2014r)

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Wniosek zawiera , w szczególności:

 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata;
 4. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
 5. Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

Od 1 września 2014 r.:

 • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 r.;
 • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);

WAŻNE INFORMACJE ZE STRONY MEN

źródło informacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej


Comments are closed.