Pomoc ofiarom przemocy

Czym jest przemoc w rodzinie?

 REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE na lata 2017 – 2021 Rady Miejskiej w Głogowie (PROGRAM)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.):
„przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteśœ œświadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • policji,
  • poœwiatu,
  • ochrony zdrowia.

Formy przemocy w rodzinie:  fizyczna, psychiczna, emocjonalna, seksualna, ekonomiczna-materialna, zaniedbanie.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I PRAWNA

WAŻNE TELEFONY  (baza teleadresowa) więcej informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poradnictwo Rodzinne
67 – 200 Głogów, ul. Słowiańska 13
tel. 76 834 10 06

Mieszkanie Chronione w ramach interwencji kryzysowej
67 – 200 Głogów, ul. Lipowa 10
tel. 76 8373 503

Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej
67-200 Głogów, ul. Słowiańska 13
tel. 76 834 10 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
67 – 200 Głogów, ul. Sikorskiego 4
tel. 76 727 65 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
67 – 200 Głogów, ul. Słodowa 2 B
tel. 76 836 55 50

Komenda Powiatowa Policji Głogów
67 – 200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 17
tel. 997; 76 727 72 00

Prokuratura Rejonowa
67 – 200 Głogów, ul. Sienkiewicza 1
tel. 76 727 15 02

Stowarzyszenie dla Dzieci Młodzieży SZANSA
67 – 200 Głogów, ul. Perseusza 13
szansa@szansa.glogow.org
tel. 76 727 60 70

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 7
tel. 76 853 38 32

Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej
67 – 200 Głogów, ul. Słowiańska 13
tel. 76 833 21 46

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli
67 – 200 Głogów, ul. Folwarczna 52
tel. 76 833 32 93

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Głogów
67 – 200 Głogów, ul. Sikorskiego 4
www.mops.glogow.pl  /  zakładka Zespół Interdyscyplinarny
tel. 76 727 65 00; 76 833 130 650; 690 042 019

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Wiejskiej Głogów
67-200 Głogów, ul. Słodowa 2 B
tel. 76 836 55 50

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Głogów
67 – 200 Głogów, ul. Słodowa 2 B
tel. 76 836 55 73

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”                                                            przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Klemensa ul. Sikorskiego 23          tel.76 8356788

INNE WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Telefoniczne Dyżury Prawne Niebieskiej Linii
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155
poniedziałek – wtorek: 17.00 – 21.00 > tel. 22 666 28 50
środa: 18.00 – 22.00 > tel. 801 12 00 02

Centrum Praw Kobiet
00 – 679 Warszawa, ul. Wilcza 60 lok.19
www.cpk.org.pl
telefon zaufania: 22 621 35 37
Dyżur psychologa:
poniedziałek – piątek (oprócz czwartków): 10.00 – 16.00
porady.psychologiczne@cpk.org.pl
Dyżur prawny:
czwartki: 10.00 – 16.00
porady.prawne@cpk.org.pl

Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu
50-079 Wrocław, ul. Ruska 46 B, pok. 207, II piętro
cpk_wroclaw@cpk.org.pl
tel. 71 358 08 74

Comments are closed.